Seminario de Lingüística Informática
Universidade de Vigo


Ligazóns de lingüística computacional


ÍNDICE

 1. Introducións, directorios, asociacións e publicacións
 2. Lingüística de corpus
 3. Modelos, formalismos e programas de análise gramatical
 4. Lexicoloxía e lexicografía computacional
 5. Interacción persoa-ordenador
 6. Recoñecemento e síntese da fala
 7. Tradución automática e tradución asistida por ordenador
 8. Ensino de idiomas asistido por ordenador
 9. Recuperación de información e procesamento documental
 10. Integración de recursos lingüísticos
 11. Apéndice: Informática en galego e I+D en PLN
Coordinador desta páxina

Xavier Gómez Guinovart, 2/12/09INTRODUCIÓNS, DIRECTORIOS, ASOCIACIÓNS E PUBLICACIÓNS

Introducións á lingüística computacional

Catálogos xerais de ligazóns

Catálogos de recursos para o galego

Asociacións profesionais

Revistas e documentos


Volver ao índice da páxinaLINGÜÍSTICA DE CORPUS

Textos electrónicos

Corpus accesibles en Internet

Programas de análise textual e catálogos de corpus

Codificación lingüística de corpus e etiquetarios

Documentos e páxinas con ligazóns


Volver ao índice da páxinaMODELOS, FORMALISMOS E PROGRAMAS DE ANÁLISE GRAMATICAL

Sistemas accesibles en Internet

Modelos e formalismos gramaticais

Documentos e páxinas con ligazóns


Volver ao índice da páxinaLEXICOLOXÍA E LEXICOGRAFÍA COMPUTACIONAL

Dicionarios accesibles en Internet

Formalismos léxicos e léxicos computacionais

Documentos e páxinas con ligazóns


Volver ao índice da páxinaINTERACCIÓN PERSOA-ORDENADOR

Empresas e produtos

Sistemas accesibles en Internet

Documentos e páxinas con ligazóns


Volver ao índice da páxinaRECOÑECEMENTO E SÍNTESE DA FALA

Empresas e produtos

Sistemas accesibles en Internet

Documentos e páxinas con ligazóns


Volver ao índice da páxinaTRADUCIÓN AUTOMÁTICA E TRADUCIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR

Sistemas accesibles en Internet

Empresas e produtos


Documentos e páxinas con ligazóns


Volver ao índice da páxinaENSINO DE IDIOMAS ASISTIDO POR ORDENADOR

Sistemas accesibles en Internet

Documentos e páxinas con ligazóns


Volver ao índice da páxinaRECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN E PROCESAMENTO DOCUMENTAL

Sistemas accesibles en Internet

Documentos e páxinas con ligazóns

Manuais de XML e HTML


Volver ao índice da páxinaINTEGRACIÓN DE RECURSOS LINGÜÍSTICOS


Volver ao índice da páxinaAPÉNDICE: INFORMÁTICA EN GALEGO E I+D EN PLN

Informática en galego

Investigación e desenvolvemento en PLN


Volver ao índice da páxinaGracias por consultar a páxina